GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa POSDRU/87/1.3/S/61130 Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar Proiect cofinanţat din prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Titlul proiectului: Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul pre-şcolar” Număr de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/61130 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa APROB, MANAGER PROIECT Prof. Luminiţa PREDA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia de SERVICII HOTELIERE (CAZARE, CONFERINŢĂ) ŞI DE RESTAURANT, pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovita, în cadrul proiectului,, Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul pre-şcolar” ID: Procedura aplicată: Norme procedurale interne I : Fişa de date a achiziţiei; II: Caietul de sarcini; III: Secţiunea formulare; IV: Clauze contractuale.

2 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I.1 DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT Denumire oficială: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Adresa: Calea Domnească nr. 127, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa Localitatea: Târgovişte Ţara: România Persoana de contact: Prof. Mirela Mihaescu Telefon fix: Mobil : Fax: Alte informaţii pot fi obţinute la: X Punctul de contact menţionat anterior Altele: completaţi anexa A.I Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: X Punctul de contact menţionat anterior Altele: completaţi anexa A.II Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: X Punctul de contact menţionat anterior Altele: completaţi anexa A.III Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: Cu 9 zile inainte de daa limita de depunere a ofertelor. Adresa: Calea Domnească nr. 127, municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa, fax: 0245/ Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări: Maxim 3 zile Pentru solicitare de clarificari se va utiliza Formular 14 I.2 TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

3 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa ministere ori alte autorităţi publice servicii publice centrale centrale apărare inclusiv cele subordonate la nivel regional ordine publică/siguranţă naţională sau local mediu agenţii naţionale economico-financiare autorităţi locale sănătate alte instituţii guvernate de legea publică construcţii şi amenajarea teritoriului instituţie europeană/organizaţie protecţie socială internaţională cultură, religie şi act. recreative altele (specificaţii) educaţie activităţi relevante energie apă poştă transport altele (specificaţi) Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante: DA NU SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă Achiziţia de Servicii hoteliere (cazare, conferinţă) şi de restaurant octombrie 2013 pentru proiect ID II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor a) Lucrări B) Produse c) Servicii X Executare Cumpărare Proiectare şi executare Leasing Executarea, prin orice Închiriere mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor specificate de autoritatea Închiriere cu opţiune de cumpărare O combinaţie contractantă între acestea Locul principal de executare Locul principal de livrare Cod NUTS Cod NUTS II.1.3) Procedura implică Un contract de achiziţii publice Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) Încheierea unui acord-cadru II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor Categoria serviciilor: 2A 2B X Locul principal de prestare: localitate oraş Sinaia X

4 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Servicii hoteliere (cazare, conferinţă) şi de restaurant în vederea organizării următoarelor evenimente: – program III formare, – conferinţă Evenimentele se vor desfăşura în următoarele perioade: – Program III Formare şi Conferinţă octombrie 2013 (100 participanţi) II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) Obiect principal Obiect(e) suplimentar(e) Vocabular principal CPV Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel Vocabular suplimentar (după caz) II.1.6) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da nu X II.1.7) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi da nu X anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): un singur lot unul sau mai multe loturi toate loturile II.1.8) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da nu X II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul – Servicii de cazare; – Servicii de conferinţă; – Servicii de restaurant; II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE Durata în luni: 1 luna II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI II.4.1. Ajustarea preţului contractului da nu X Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă) SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) III.1.1.a) Garanţie de participare III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie da nu X da nu X

5 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante Finanţare nerambursabilă P.O.S.D.R.U. din fonduri structurale () III.1.3) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da nu X Dacă da, descrierea acestor condiţii

6 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE III.1.4. Legislaţia aplicabilă POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; c) Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare; d)h. G. nr din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; e)o.u.g. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica; f)h.g. nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. g)h.g. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; h)legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; i)hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; j)legea nr. 128/ pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. k)ordonanta de urgenta nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. l) Ordinul 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă. m) Ordinul 302/2011, al preşedintelui ANRMAP privind aprobarea formularelor standard ale Procesului – verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii. n) Ordinul 313/2011, al preşedintelui ANRMAP cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii. o) Ordinul 509/2011, al preşedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie.

7 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE III.2.1. Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării necesar(e) cerinţelor menţionate: Declaraţie privind eligibilitatea Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 Prezentarea Formularului 1 completat în original. Prezentarea Formularului 2 completat în original În situaţia în care ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Ofertantul va completa Formularul 2. În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul are obligaţii restante neachitate la bugetul statului sau la cel local acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Declaraţie privind calitatea de Prezentarea Formularului 3 completat în original participant la procedura Certificat de participare la Prezentarea Formularului 4 completat în original licitaţie cu ofertã independentã Declaraţie privind conflictul de Prezentarea Formularului 5 completat în original interese III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării necesar(e) cerinţelor menţionate: Persoane juridice/fizice române Certificat constatator Persoane juridice/fizice străine Certificat sau alt document edificator emis de autoritatea competentă, din care să rezulte că operatorul economic este înregistrat şi care este obiectul de activitate al acestuia. Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în original, copie legalizată sau copie lizibilă conform cu originalul din care să rezulte că ofertantul are ca obiect principal sau secundar domeniul care face obiectul prezentei proceduri de atribuire. Certificat sau alt document edificator emis de autoritatea competentă, sau în cazul în care nu se eliberează acestea, o declaraţie pe proprie răspundere, autentică, dată în faţa unui notar, a unei unităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţă în acest sens, din care să rezulte că operatorul economic este înregistrat şi care este obiectul de activitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul / ofertantul este rezident însoţite de traducerea legalizată, în limba română (original). III.2.2) Capacitatea economică şi financiară Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării necesar(e) cerinţelor menţionate: Fişă de informaţii generale 1. Completare Formular 6 pentru anii 2010, 2011 şi 2012 Fişa de informaţii generale în original.

8 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: Certificate şi autorizaţii Certificat de clasificare pentru hotel şi restaurant, valabil al data deschiderii ofertelor III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Standarde ISO ISO 9001 Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: Ofertantul trebuie să prezinte copie a certificatului de conformitate privind Managementul Calităţii din seria ISO 9001 sau echivalent. Certificatele vor fi prezentate în copie legalizată sau copie lizibilă marcate de către ofertant cu,,conform cu originalul. III.2.5) Contracte rezervate (după caz) da nu X Contractul este rezervat unor ateliere protejate Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ da nu X da nu X IV.1) TIPUL PROCEDURII IV.1.1) Tipul procedurii Achiziţei directa IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) Preţul cel mai scăzut X Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică da nu X Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)

9 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) IV.3.2) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV X IV.4. PREZENTAREA OFERTEI IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în concordanţă cu prevederile din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificaţiilor conţinute în caietul de sarcini, prin care ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice respective. Ofertanţii care participă la procedura de atribuire înţeleg să ofere numai servicii care să îndeplinească condiţiile tehnice minime, precum şi restricţiile specificate în caietul de sarcini. Ofertanţii trebuie să prezinte: Certificatul de clasificare care atestă numărul de stele la care este cotat hotelul prezentate în ofertă, în copie cu menţiunea conform cu originalul, cu nume în clar al persoanei semnatare si stampila ofertantului sau copie legalizată. Propunerea tehnică se întocmeşte, astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini. Propunerea tehnică se prezintă într-un plic separat şi sigilat, având menţiunea Propunere tehnică. IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

10 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Propunerea financiară se întocmeşte conform Formular 10 în original, completat corespunzător. Preţul ofertat se va exprima în lei. Propunerea financiară va conţine preţul total al serviciilor prestate. Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea asigurării serviciilor solicitate prin prezenta documentaţie. Ofertantul trebuie să detalieze oferta financiară (într-o Anexă la propunerea financiară- Centralizator de preţuri) pentru toate categoriile de servicii ofertate- Anexa la Formularul 10, astfel: -preţurile unitare şi totale, exprimate în lei la care se adaugă TVA, pentru următoarele: 1) servicii de cazare: octombrie 2013 (100 de participanţi, conform specificaţiilor din Caietul de Sarcini). 2)servicii de conferinţă: -fiecare sală din cele specificate în Caietul de sarcini, preţul/zi de eveniment; 3) servicii de catering: -pentru pauzele de cafea/pentru fiecare participant, pentru fiecare pauză de cafea; -pentru fiecare prânz/participant; -pentru fiecare cină/participant; Restul serviciilor nu vor fi ofertate separat, preţul lor total va fi inclus in preţul total al ofertei financiare. Propunerea financiară se depune în original, în plic sigilat, având menţiunea Propunere financiară. IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei Adresa la care se depune oferta: Calea Domnească nr. 127 Târgovişte persoană de contact prof. Mirela Mihăescu tel. 0245/ Program: luni joi : ; vineri: DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI , ORA LIMITĂ 12:00. – ofertantul trebuie să prezinte un singur exemplar al ofertei (doar original); – fiecare plic va avea în interior un opis al documentelor pe care la conţine; – toate documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă, vor avea menţionată data la care s-au întocmit, vor fi ştampilate şi semnate cu numele în clar pe fiecare pagină de reprezentantul /reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. – în cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. – orice ştersatură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. – propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător. – cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. – plicul exterior va fi sigilat ; – tot în plic distinct, anexat plicului exterior, vor fi prezentate documentele care însoţesc oferta : Scrisoarea de înaintare Formularul 11, dovada constituirii garanţiei de participare Formular 9 şi împuternicire din partea firmei pentru participarea la procedura de atribuire Formularul 12 ; acest plic va fi marcat cu menţiunea : “Documente care însoţesc oferta ” ; – plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea autorităţii contractante INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, pentru Achizitia de Servicii hoteliere (cazare, conferinţă) şi de restaurant, octombrie ID şi cu inscripţia : A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ora 13:00

11 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa IV. 4.4) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertei. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea datei-limită pentru depunerea ofertelor NU se acceptă oferte alternative. Ofertele depuse la o altă adresă sau depuse după data/ora limita menţionată mai sus nu vor participa la procedura de atribuire/sunt declarate întârziate. IV. 4.5) Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: ora 13:00, la sediul din Calea Domnească nr. 127, Târgovişte Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere a ofertelor: Participanţii la şedinţa de deschidere a ofertelor trebuie să prezinte împuternicire din partea operatorului economic pentru participarea la procedura de atribuire Formular 12. SECŢIUNEA V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da nu X Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: V.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare da X nu Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): FSE- POSDRU V.3)Alte informaţii Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante fata de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei de participare (daca aceasta s-a constituit). În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achizitie publică se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractanta va comunica în scris tuturor ofertanţilor atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anularii.1 Serviciile ce trebuie prestate sunt cele precizate în Caietul de sarcini. Întocmit, Expert achiziţii Ing. Anca Stănescu

12 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CAIET DE SARCINI Obiectul achiziţiei publice: Servicii hoteliere (cazare, conferinţă) şi de restaurant Servicii din anexa 2 B Prezenta achiziţie are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2B la OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, categorie de servicii exceptată de la procedurile prevăzute de OUG nr 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Cod CPV Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică, corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. 1. Descrierea Evenimentelor – Program III Formare şi Conferinţă octombrie OBIECTUL ACHIZIŢIEI Achiziţia următoarelor servicii: servicii hoteliere (cazare), de închiriere sală de conferinţă, servicii de restaurant, pentru cele 3 evenimente, respectiv : – Servicii hoteliere şi de restaurant ( Cod CPV Servicii hoteliere; Cod CPV Servicii de restaurant şi de servire a mâncării); 3. REZULTATE AŞTEPTATE ALE ACHIZIŢIONĂRII SERVICIILOR DE ORGANIZARE EVENIMENTE 1) Servicii hoteliere şi de restaurant astfel: I) Servicii de cazare, cu mic dejun inclus, pentru: de participanţi în perioada octombrie 2013 Specificaţii tehnice/cerinţe minimale: In camere duble si single într-un hotel care are camere cu următoarele dotări: tv, telefon, internet-free wi-fi in cameră, baie proprie, aer condiţionat (regim de 3 stele). Dacă aceste camere nu se vor ocupa integral, în Nota de comandă se va transmite solicitarea de a rezerva camere single sau duble în regim de single, conform cu numărul de participanţi înscrişi la eveniment, la momentul transmiterii Notei de comandă. Camerele ofertate vor fi in regim de 3 stele pentru toţi participanţii cazaţi.

13 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Hotelul va fi ofertat în Sinaia, pentru toate cele 3 evenimente. Spaţiul de cazare trebuie să dispună de locuri de parcare, în număr suficient (două locuri parcare autocar, precum şi locuri de parcare autoturisme personale). Preţul parcării se va include în preţul total al prestaţiei şi NU va fi evidenţiat separat în oferta financiară. Plata serviciilor de cazare se va realiza pe baza numărului REAL de persoane cazate, dovedit prin documente specifice. Comanda serviciilor de cazare se va realiza cu minim o săptămână înainte de data începerii evenimentului. În Nota de comandă se va transmite solicitarea de a rezerva camere single sau duble în regim de single, conform cu numărul de participanţi înscrişi la eveniment, la momentul transmiterii Notei de comandă. II. Servicii de conferinţă, astfel: – O sală de conferinţe cu capacitatea de minim 100 persoane, în perioada octombrie 2013 preferabil în cadrul hotelului în care se realizează cazările, amenajată în stil teatru cu prezidiu cu 8 locuri, cu aer condiţionat, videoproiector, ecran de proiecţie, conexiune broadband wi-fi la internet-minim 20 conexiuni simultane posibile, sistem de sonorizare cu minim 8 microfoane fixe şi 6 microfoane mobile, – Sala va avea prevăzute facilităţi de traducere/interpretare simultană (cabina interpreţi, minim 2 locuri) + număr de căsti pentru max 100 persoane-sistem de interpretariat simultan. – 4 săli de şedinţe cu capacitate de minim 25 persoane în ziua de 28 octombrie 2013, preferabil în cadrul hotelului în care se realizează cazările, amenajată în stil teatru cu aer condiţionat, videoproiector, ecran de proiecţie, conexiune broadband wi-fi la internet-minim 20 conexiuni simultane posibile, sistem de sonorizare. Alte cerinţe specifice: fonic astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de alte activităţi care au loc în aceeaşi clădire sau în imediata apropiere; ofertantul va asigura un spaţiu la intrarea în fiecare sală de conferinţe/seminar în care se va amplasa o masă, pentru înregistrarea participanţilor pe lista de prezenţă, informarea şi îndrumarea acestora, precum şi înmânarea materialelor reuniunii (mapă, ecuson); sălile vor fi suficient de spaţioase, astfel încât să încapă toţi participanţii confortabil, fără a crea senzaţia de supra-aglomerare; prestatorul va asigura marcarea locului de desfăşurare al instruirilor şi conferintei şi va ghida participanţii spre săli. Plata serviciilor de conferinţă va fi făcută în funcţie de numărul REAL de participanţi şi de numărul de semnături pe listele de participanţi. Prestatorul se va asigura că acestea sunt completate corect şi semnate de toti participanţii.

14 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa III. Servicii de restaurant (catering), respectiv asigurarea meselor pe durata evenimentelor din octombrie 2013 (prânz, cină, pauze de cafea, welcome coffee) pentru numărul de persoane specificat la serviciile de conferinţă; – Prânzurile vor fi asigurate în regim bufet suedez în acelaşi loc în care se derulează formările şi conferinţa, în regim restaurant în sală/săli tip restaurant, cu minim 100 de locuri (scaune şi mese); – Cinele vor fi asigurate în regim bufet suedez fie în acelaşi spaţiu in care se derulează formările şi conferinţa, fie în acelaşi loc/spaţiu de cazare in care sunt cazaţi participanţii, în regim restaurant, în sală/săli tip restaurant, cu nr. minim locuri (scaune şi mese)-pentru toţi participanţii. Astfel, prestatorul va asigura următoarele: Perioada octombrie ziua de 27 octombrie 2013: prânz şi cină pentru 100 persoane; – ziua de 28 octombrie 2013: pranz şi cina pentru 100 persoane, două pauze de cafea – ziua de 29 octombrie 2013: pranz pentru 150 persoane, o pauză de cafea Cerinţe minime (specificaţii): a. pauze de cafea cerinte minime peentru fiecare pauză:cafea simplă şi cu lapte, expresso, cafea decofeinizată, ceai, zahăr brun şi îndulcitor; apă minerală şi apă plată, produse de patiserie; b. bufet suedez la masa de prânz după cum urmează- cerinte minime pentru fiecare zi: 3 variante de supe/ciorbe/cremă variante de fel principal – masă caldă, cu carne de pui, vită, peşte – Total: min. 250 g/pers; 3 variante de garnituri; 3 variante de salate, 3 variante de desert – produse de cofetarie (prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu frişcă, tarte cu fructe), apă plată/apă minerală, cafea (cofeinizată şi decofeinizată); c. bufet suedez la cină cerinte minime pentru fiecare zi: 5 de salate, 5 variante de fel principal, care să conţină carne de pui, vită, la care se va adăuga legume, fructe proaspete şi produse de cofetărie, apă minerală şi plată; De asemenea, la cerere, va furniza meniuri în regim specialhipoglucidic/hipocaloric, dietetice, pentru persoane cu afecţiuni diabetice/alte afecţiuni. Sala în care se vor servi mesele va fi prevăzută cu număr de mese şi scaune pentru aproximativ 100 de persoane – în regim restaurant.

15 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Plata serviciilor de restaurant (catering) va fi efectuată pe baza numărului REAL de participanţi. Comanda serviciilor de restaurant se va realiza cu minim o săptămână înainte de data începerii evenimentului sau la data semnării contractului de achiziţie, dacă aceasta este ulterioară primului termen. SECŢIUNEA III FORMULARE 1.1 DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA FORMULAR 1 Operator Economic (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant imputernicit al, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani. De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaratie este valabila pana la data de. (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) Data completarii… Operator economic, (semnatura autorizata)

16 GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa FORMULAR 2 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) 1.2 DECLARATIE 1.3 privind neincadrarea in situatiile prevazute la art din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 Subsemnatul(a)… [se insereaza numele operatorului economicpersoana juridica], in calitate de ofertant la procedura de… [ se mentioneaza procedura] pentru achizitia de… [se insereaza, dupa caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de… [se insereaza data], organizata de… [se insereaza numele autoritatii contractante], declar pe proprie raspundere ca: a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, c) în ultimii 2 ani am indeplinit integral obligaţiile contractuale, si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Operator economic,. (semnatura autorizata )

17 POSDRU FORMULAR 3 Operator economic (denumire) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al publică… (se menţionează procedura), având ca obiect (denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de……, organizată de…(zi/lună/an) (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: în nume propriu; ca asociat în cadrul asociaţiei… ; ca subcontractant al…; (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 2.Subsemnatul declar că: nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi cîştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai… (denumirea şi adresa autorităţii contractante… privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Operator economic, (semnătură autorizată)

18 POSDRU Formularul 4 CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertã independentã I. Subsemnatul/Subsemnaţii, , reprezentant/reprezentanţi legali al/ai , intreprindere /asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã organizatã de , în calitate de autoritate contractantã, cu nr…. din data de , certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele , urmãtoarele: 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã; 3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã; 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor. III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate în prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, Data… Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnãturi)…

19 POSDRU FORMULAR 5 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) Declaraţie privind conflictul de interese Subsemnatul reprezentant legal al.. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de achiziţie având ca obiect.., desfăşurată de către.. declar pe propria răspundere că societatea: a) Nu se află în situaţia prevăzută la art. 69 indice 1) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare, respectiv, nu are membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care: i. Sunt soţ/soţie, ii. Sunt rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, iii. Se află în relaţii comerciale (astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) respectiv, persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al societăţii noastre ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al societăţii noastre); cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. b) Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Autoritatea contractantă de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011. Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă. Data completării. Operator economic (semnătura autorizată)

20 POSDRU FORMULAR 6 CANDIDATUL/OFERTANTUL… (denumirea/numele) 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4.Telefon: Fax: INFORMATII GENERALE 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare… (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii:… (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul… (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: Cifra de afaceri anuala la 31 Anul decembrie (RON) Media anuala: Data: Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro) Operator economic,… (semnatura autorizata)

21 POSDRU FORMULAR 7 CANDIDATUL/OFERTANTUL… (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul, reprezentant imputernicit al… (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai… (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Operator economic,… (semnatura autorizata) Nr. crt. 1 Obiectul contractu lui Cod ul CPV Denumirea/nu mele beneficiarului/ clientului Adresa Calitatea prestatorulu i*) Pretul total al contractu lui Procent indeplinit de prestator( %) Cantitat ea (U.M.) Perioada de derulare a contractului **) #Operator economic,… (semnatura autorizata) *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de incepere si finalizare a prestarii.

22 POSDRU FORMULAR 8 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) EXPERIENŢA SIMILARĂ 1. Denumirea si obiectul contractului:. Numărul si data contractului:. 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:. Adresa beneficiarului/clientului:. Tara:. 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului(se bifeaza optiunea corespunzatoare) unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 4. Valoarea contractului: a) initiala (la data semnarii contractului): b) finala (la data finalizarii contractului): exprimata in moneda in care s- a incheiat contractul exprimata in echivalent EURO 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:. 6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:. (semnatura autorizata)

23 POSDRU FORMULAR 10 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Domnilor, examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului, ne oferim ca, in conformitate (denumirea/numele ofertantului) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam pentru suma de… (denumirea produsului ) (moneda ofertei) (suma in litere si in cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de… (suma in litere si in cifre) Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de zile, respectiv pana la data de, si ea va ramane (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. Precizam ca: _ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar “alternativa”; _ nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data / /, in calitate de, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele. (denumire/nume operator economic) (semnatura)

24 POSDRU Anexă la Formularul de ofertă nr (denumirea/numele ofertant) CENTRALIZATOR DE PREŢURI pentru servicii Anexă la ofertă Nr. crt Activitatea (gama/faza) Cantitatea Preţul unitar Preţul total TVA Lei Lei Lei (col 2x col 3) TOTAL TOTAL Lei:… % asociaţi lei:… % subcontractanţi lei:… (semnătura autorizată) L.S.

25 POSDRU FORMULARUL 11 OFERTANTUL… (denumirea/numele) nr…. /… SCRISOARE DE ÎNAINTARE Catre… (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare aparut în nr…. din…/(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului…/(denumirea contractului de achizitie publica), noi…/(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 1. Documentul…/(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de… copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. Data completarii… Cu stima, Ofertant,… (semnatura autorizata

26 POSDRU FORMULAR 12 ÎMPUTERNICIRE pentru participarea la procedură de achiziţie publică SC… cu sediul în…, având CUI… nr de înregistrare în Registrul Comerţului…, îl împuterniceşte prin prezenta pe domnul… in calitate de…, să angajeze şi să reprezinte SC… în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de…, organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în data de…. Data… S.C… Director General

27 POSDRU FORMULAR 14 Nr. / SOLICITARI DE CLARIFICARI Catre, (denumire autoritate contractanta) Referitor la pentru atribuirea contractului de (tip procedura) achizitie publica COD CPV, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus. Cu consideratie, S.C. (semnatura autorizata) (adresa)

28 POSDRU SECŢIUNEA IV CLAUZE CONTRACTUALE Contract de servicii nr. data 1. Părţile contractante între… denumirea autorităţii contractante adresa…, telefon/fax…, număr de înmatriculare…, cod fiscal…, cont trezorerie, reprezentată prin…, (denumirea conducătorului), funcţia…, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi……denumirea operatorului economic adresă…telefon/fax…număr de înmatriculare…cod fiscal…cont (trezorerie, bancă)…reprezentată prin…(denumirea conducătorului), funcţia… în calitate de prestator, pe de altă parte. 2. Definiţii În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a) Contract – prezentul contract şi toate anexele sale; b)achizitor şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c) preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d)servicii – activităţi a căror prestare face obiect al contractului; e)produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

29 POSDRU f)forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; g) zi – zi calendaristică; an de zile. 3. Interpretare În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul şi preţul contractului Prestatorul se obligă să să presteze servicii de…(denumirea serviciilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii…. (denumirea) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de… lei /euro, din care T.V.A…. lei. 5. Durata contractului 5.1 Durata prezentului contract este de 90 zile adică de la…până la Documentele contractului Documentele contractului sunt ( cel puţin): a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; c) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 7. Obligaţiile principale ale prestatorului 7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.